Ga naar de inhoud

Organisatie

Berg en Bosch Onderwijs

Ons college is onderdeel van Berg en Bosch Onderwijs. Hieronder vallen ook Berg en Bosch College Bilthoven, Berg en Bosch School Bilthoven en Berg en Bosch School Houten. Berg en Bosch School Houten is gevestigd in hetzelfde gebouw als ons college.

De colleges werken nauw met elkaar samen, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Zo delen zij een medezeggenschapsraad en Commissie voor Begeleiding.

 

Gewoon Speciaal Onderwijs

Stichting GSO zet zich in voor leerlingen met een specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoefte in Midden-Nederland.

Deze samenwerking biedt ons een groot netwerk van onderwijsprofessionals en expertise. Bijvoorbeeld vanuit het expertisecentrum; dat professionalisering, advies en coaching biedt bij zaken als thuiszitters, klassenmanagement en ontwikkelingsvragen.

Bestuur

Ons bestuursmodel is gebaseerd op de Wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’. Hierin wordt een ‘wettelijke zorgplicht’ geregeld van schoolbesturen voor de kwaliteit van hun onderwijs. Deze zorgplicht wordt ingevuld door minimumeisen te stellen aan de leerresultaten van het college. 

Onze directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de communicatie naar ouders. Er is een formele scheiding van bestuur en toezicht. Het bevoegd gezag van de school is in handen van de raad van bestuur en bestaat uit twee bestuurders.

Leden van de raad van bestuur

Dhr. Rob (R.A.H.J.) Damwijk
Mevr. Angela (A.) Koot

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op de lange termijn van de organisatie. Ze houdt toezicht op de financiële gezondheid, de risico’s en de uitvoering van de strategie.

Leden van de raad van toezicht

Dhr. B. Bruyns (voorzitter)
Mevr. M.H. van den Berg (vicevoorzitter)
Dhr. L.A. Bras
Dhr. F.J. Eijsink
Dhr. H.J. Kwant
Dhr. J.A.P.M. Maas
Mevr. E.G.A. Poortvliet
Dhr. A. Verkerk
Mevr. A.C. Vermeulen

Medezeggenschap

In onze medezeggenschapsraad (MR) zitten ouders, medewerkers en leerlingen. De MR waakt over de belangen van leerlingen, ouders en medewerkers. Over sommige onderwerpen mag de MR advies geven, over andere onderwerpen mag ze meebeslissen. Ook controleert de MR het beleid van de directie.

Als MR komen wij ongeveer zes keer per jaar samen. Tijdens de vergaderingen bespreken we belangrijke beleidsdocumenten waarop we invloed mogen uitoefenen. Ook houden we de directie scherp door kritische vragen over het beleid te stelen. Zijn er dilemma’s of problemen? Dan vragen we om opheldering over de manier waarop dit opgelost kan worden. Kortom: we zullen ons uiterste best doen om een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school.

Leden van de MR

Marloes Westerhoff — Ouder BBS Houten
Rowena de Groot — Personeel BBS Houten

Vacature — Ouder BBS Bilthoven
Ryanne Bleijenberg — Personeel BBS Bilthoven

Ben Overbeek — Leerling BBC Bilthoven
Arleen Oomes — Ouder/verzorger BBC Bilthoven
José de Kruijff – Ouder/verzorger BBC Bilthoven
Ron Brouwer – Personeel BBC Bilthoven
Inez Bras — Personeel BBC Bilthoven
Marcel Rudge — Personeel BBC Bilthoven

Lenie Manusiwa — Ouder/verzorger BBC Houten
Vacature — Leerling BBC Houten
Bart de Jong — Personeel BBC Houten
Kim Sangers — Personeel BBC Houten

Wil je contact met de MR of één van de leden? Of wil je een MR vergadering bijwonen als toehoorder of omdat je vragen hebt?
Mail dan naar medezeggenschap@bbonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school is onderdeel van Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs. Deze stichting heeft een eigen gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zitten ook twee vertegenwoordigers van onze school. Lees meer over de GMR op de website van Gewoon Speciaal Onderwijs.

Commissie van Begeleiding

Het Berg en Bosch College heeft een Commissie van Begeleiding (CvB), die de leerlingondersteuning aanstuurt. De CvB bestaat uit directie en orthopedagogen.

De commissie heeft een belangrijke taak bij het verrichten van handelingsgerichte diagnostiek, het onderwijsperspectiefplan en de begeleiding en evaluatie van leerprocessen en georganiseerde extra zorg. Maar ook bij de evaluatie van de leerlingondersteuning en de uitstroom van leerlingen. Tot slot denkt de CvB mee over de inhoudelijke vormgeving van studiedagen voor het team.