Ga naar de inhoud

Onderwijs

Vol vertrouwen samen leren

Onze school is een plek waar jonge mensen zich voorbereiden op hun toekomst. Daarin worden ze begeleid door betrokken leraren. Onze leerlingen krijgen het vertrouwen om op veilige en verantwoorde wijze samen te leren en samen te werken. En door een krachtig pedagogisch leer- en leefklimaat, werken we naar maximale zelfredzaamheid. Zo creëeren we een stevige basis voor hun toekomst. En zo krijgen onze leerlingen de kans om een waardevolle bijdrage aan de samenleving te leveren.

Basisleerklimaat

Voorspelbaarheid

In onze klassen hanteren we een basisleerklimaat. Dat betekent dat we zorg dragen voor belangrijke factoren zoals voorspelbaarheid in tijd, ruimte, activiteiten, omgang met elkaar en communicatie.

Begeleiding

Onze leraren en begeleiders zijn gespecialiseerd in het omgaan met autisme. We werken met kleine klassen van zo’n 11 leerlingen per klas. Elke klas wordt begeleid door een mentor die voor de leerlingen en de ouders het eerste aanspreekpunt is.

Heldere regels

In de (onderbouw)klas heeft elke leerling een vaste plek. De behoefte van de leerlingen bepaalt de tafelopstelling. In de klas gelden heldere regels, zoals: jassen aan de kapstok en je telefoon in de telefoonzak.

Niveau indeling

Leerlingen worden in de onderbouw ingedeeld op grond van het advies van de basisschool. Dit advies is leidend. Gedurende het eerste en tweede leerjaar wordt de ontwikkeling van de leerling nauwgezet gevolgd. Indien nodig kan het niveau, in overleg met leerling en ouders, worden aangepast.

Tijdens het tweede leerjaar wordt het niveau definitief vastgesteld. Na het behalen van het vmbo diploma kan een leerling doorstromen naar het mbo.

Op het Berg en Bosch College in Houten wordt op de volgende niveaus lesgegeven:

Leerjaar 1 en 2
Vmbo basisberoepsgerichte leerweg tot en met havo

Leerjaar 3 en 5
Vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg. Hierbij bieden wij de profielen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en Produceren, Installeren & Energie aan.

Speciale klassen en programma’s

Naast de reguliere klassen hebben we vanuit de samenwerkingsverbanden Zuid-Utrecht en Zuidoost Utrecht een Intensieve Klas. Dit is een klas waar een onderwijsaanbod is in samenwerking met jeudgzorg vanuit de Opvoedpoli voor leerlingen die moeite hebben om naar school te komen. Ook hebben we de VIP-klas; verder in praktijk. Deze leerlingen komen deels naar school en lopen een aantal dagen stage. 

Onderwijsaanbod

In alle leerjaren wordt het reguliere vakkenpakket aangeboden, bestaande uit de kernvakken Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Alle klassen werken aan leergebied overstijgende doelen, gericht op studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden, loopbaanoriëntatie en burgerschap.

Naast de basisvakken volgen leerlingen beroepsgerichte keuzevakken. Hiermee kunnen ze hun profielkeuze verdiepen of verbreden. Ze kunnen zich daarmee beter voorbereiden op het mbo en hun talenten verder te ontwikkelen.

Onderbouw
In de onderbouw wordt er gewerkt aan de basisvorming. Leerlingen krijgen oriënterende praktijkvakken als verzorging, techniek, mens en cultuur en bewegingsonderwijs. In de loop van leerjaar 2 krijgen de leerlingen een advies rondom de doorstroom naar de bovenbouw.

Bovenbouw
In de bovenbouw volgt een leerling de vakken waar hij/zij examen in zal doen. De kernvakken worden aangevuld met vakken uit de sector. Daarnaast wordt er in leerjaar 3 en 4 ook een keuzevak gevolgd.

Profielkeuze

vmbo
Leerlingen op vmbo basis/kader kiezen een sector. Leerlingen op vmbo-tl kiezen een profiel.

havo / vwo
Leerlingen die de leerroute op havo of het vwo volgen, maken pas later in hun studieloopbaan een keuze. In de bovenbouw is het aanbod afhankelijk van het niveau en de keuze qua sector/profiel.

Economie en Ondernemen

Economie & Ondernemen (E&O) is een breed profiel en geschikt voor leerlingen die het leuk vinden om met verkoop, cijfers en geld te werken.

Zorg en Welzijn

Het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) is voor leerlingen die graag met mensen om willen gaan. Je maakt contact met anderen en helpt ook fysiek door ondersteuning te bieden op verschillende vlakken.

Produceren, Installeren en Energie

In het profiel Produceren, Installeren en Energie (PIE) komen installatietechniek, elektrotechniek, metaaltechniek, houttechniek en automatiseren (pneumatiek en easyrelais) samen. Daarnaast leren ze tekenen in 2D en 3D op zowel de computer als op papier.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)

Elke leerling heeft individuele leerling een OPP waarin persoonlijke leerdoelen opgesteld staan en per periode worden geëvalueerd. Op het Berg en Bosch College wordt gewerkt met het meetinstrument om de leergebiedoverstijgende doelen te kunnen monitoren. Hierbij wordt de ontwikkeling van persoonsafhankelijkheid – structuurafhankelijkheid en zelfstandigheid gehanteerd om in kaart te brengen in welke fase de ontwikkeling van een leerling zich bevindt. 

Ouders houden we op de volgende manieren op hoogte van de ontwikkeling van hun kind:
– het OPP wordt met ouders besproken en ondertekend en op school bewaard in het leerlingdossier.
– twee keer per jaar ontvangen ouders het OPP en de evaluatie daarvan thuis.
– één keer per jaar ontvangen ouders een deel van het OPP .

Toetsen en overgang

Binnen onze school kennen we verschillende vormen van toetsing en afsluiting. Voor de onderbouw zijn alle toetsen ondergebracht binnen het PTO (programma voor toetsing onderbouw). Binnen de bovenbouw wordt er gewerkt met een PTA (programma van toetsing en afsluiting).

Voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is er een voortgangsdossier en een examendossier om de voortgang van de leerlingen te kunnen monitoren. Het PTA is het schoolexamen en deze resultaten tellen voor 50% mee voor het diploma. Dit programma is formeel vastgesteld. De leerlingen doen mee met de reguliere eindexamens zoals de reguliere VO-scholen ook kennen.

PTA’s
In het Examenreglement staan de PTA’s beschreven. De vakgroepen zorgen voor doorlopende leerlijnen op zowel vakinhoudelijk gebied als op het gebied van de vaardigheden. De komende jaren wordt dit nog nader ingevuld. We maken afspraken over het aantal toetsen, het inhalen en/of herkansen van toetsen, de wegingen en de grootte van de toetsen.

De resultaten van onze leerlingen worden bijgehouden in het leerlingvolgsysteem Somtoday. Leerlingen en hun ouders kunnen die resultaten inzien. Tijdens de OPP-gesprekken (driehoeksgesprekken) worden de resultaten besproken. Daarnaast kunnen ouders tweemaal per jaar een tienminutengesprek hebben met een vakleraar om de resultaten te bespreken.

Na het college

De school is gericht op het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Binnen de organisatie zijn er verschillende collega’s die leerlingen begeleiden en ouders ondersteunen tijdens de uitstroom naar het vervolgonderwijs of andere uitstroombestemming toe, namelijk de stagecoördinator, decaan en orthopedagoog. Ook is er intensief contact met externe partijen zoals bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, jongerenloket, Werk & Inkomen, sociaal team van de gemeente en het UWV.