Ga naar de inhoud

Documenten en protocollen

Informatie, reglementen en protocollen
in het onderwijs en ondersteuning

Dit is het examenreglement voor alle vmbo-leerlingen van het Berg en Bosch College die in het examenjaar of het voorexamenjaar zitten. Het examenreglement beschrijft hoe wij als college omgaan met examenzaken en hoe op ons college de examens georganiseerd zijn.

Download het examenregelement

Alle regels rondom,  toetsafname, herkansing, afwezigheid tijdens toetsen, hulpmiddelen bij toetsen en aanpassingen van toetsen vanwege beperkingen staan in dit protocol.

Download het protocol toetsafname

Informatie en regels rondom vervolgonderwijs op het MBO.

Download de PDF

Een actueel boekje volgt zo spoedig mogelijk.

ClaroRead is dyslexiesoftware die helpt bij het lezen, maken en bestuderen van teksten. ClaroRead leest alle tekst op de computer voor. Dat is voor iemand met dyslexie erg handig en bij veel gebruikers van ClaroRead groeit het zelfvertrouwen. Dankzij ClaroRead is het mogelijk om teksten net zo makkelijk en snel te lezen en te begrijpen als klasgenoten of collega’s zonder dyslexie.

Download hier de PDF

In dit protocol geven wij weer hoe het Berg en Bosch College aankijkt tegen dyslexie
en welke ondersteuning wij onze leerlingen hierbij kunnen bieden.

Download het dyslexieprotocol

Dit protocol is bedoeld om iedereen (docenten, ouders/verzorgers, leerlingen) in en rondom de school te informeren over het dyscalculiebeleidop onze school.

Download het dyscalculie protocol

Overige protocollen

Voor leerlingen zijn er de schoolregels in de schoolgids, voor personeelsleden en ouders/verzorgers is er de gedragscode. Het naleven hiervan draagt voor alle betrokkenen bij aan een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat.

Download de Gedragscode

Als ouders of een leerling klachten hebben op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, over het onderwijs of de begeleiding op school, dan worden deze in eerste instantie besproken met de mentor. Als blijkt dat het niet mogelijk is de klacht eenvoudig op te lossen, dan verwijst de mentor naar de schoolleiding. In overleg wordt een oplossing gezocht en de klacht behandeld. Wanneer dit geen resultaat geeft, kunnen ouders en leerlingen zich ook wenden tot de interne vertrouwenspersoon

Download de klachtenregeling

Met de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kunnen professionals sneller en adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode biedt een concreet stappenplan waarin staat wat professionals moeten doen bij signalen op dit gebied. Aan de hand van dit stappenplan worden signalen in kaart gebracht en bepalen medewerkers of er voldoende hulp ingezet kan worden of dat een melding bij Veilig Thuis moet worden gedaan.

Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld

Naast de sociale problemen die voortvloeien uit de gedragsproblematiek van de leerlingen, komen er helaas op elke school situaties voor waarin sprake is van pestgedrag. Daarom hebben we een pestprotocol opgesteld met daarin voorzorgsmaatregelen, onze aanpak bij pesten, het anti-pestcontract en nuttige websites over pesten.

Download het anti-pestbeleid

Wanneer het in het belang is van de leerling of medeleerlingen om een leerling tijdelijk uit de les en/of van de school te verwijderen (maximaal twee lesdagen), zonder dat een formele orde- of strafmaatregel noodzakelijk is, kunnen we een pedagogische time-out inzetten.

Download de procedure pedagogische time-out

Om te zorgen dat de school zeer zorgvuldig omgaat met alle informatie en gegevens rondom leerlingen en ouders, werken we aan de hand van een privacyreglement.

Download het privacyreglement 

Als een pedagogische time-out (zie hierboven) niet volstaat, kan besloten worden tot een schorsing. Hiervoor moet een zorgvuldige procedure worden toegepast.

Download de procedure voor schorsing en verwijdering

Iedere leerling verzuimt wel eens, bijvoorbeeld doordat hij een keer te laat is of omdat hij ziek is. Als verzuimen een enkele keer (met een geldige reden) gebeurt, is dit op zich geen probleem. Echter, als er geen aandacht is voor verzuim, dan bestaat het risico dat de frequentie van het verzuim op kan lopen en er niet op tijd gezocht wordt naar een oplossing. Dit is niet bevorderlijk voor de studievoortgang en/of welbevinden van een leerling. Daarom is het belangrijk om op te schrijven welke regels en afspraken de school hanteert als het gaat over het verzuimen van lestijd door leerlingen. Door duidelijkheid te geven, hopen we te frequent verzuim en schooluitval bij leerlingen te voorkomen.

Download het verzuimprotocol